จำนวนประชากร

40% Complete (success)

ชาย

{{count_peoples[0].count_people | number}}

40% Complete (success)

หญิง

{{count_peoples[1].count_people | number}}

40% Complete (success)

รายได้

40% Complete (success)

{{debts.home_3_income | number:2}}

ต่อปี

40% Complete (success)

รายจ่าย

40% Complete (success)

{{debts.home_3_expense | number:2}}

ต่อปี

40% Complete (success)

หนี้สิน

40% Complete (danger)

{{debts.home_3_debt | number:2}}

ต่อปี

40% Complete (success)
ช่วงอายุ
อาชีพหลัก
พฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิกครัวเรือน
ที่ดินทำกิน
การจัดการขยะภายในครัวเรือน
การจัดการน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค
ปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบกับครัวเรือน
ส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน
ช่องทางการสื่อสารของครัวเรือน

ข้อมูลครัวเรือน

ปัญหาโรคติดต่อและโรคระบาดในชุมชน
แหล่งบริการสุขภาพที่มีในชุมชน
ผู้ให้บริการรักษาด้านสุขภาพในชุมชน บุคลากรด้านสุขภาพ
ผู้ให้บริการรักษาด้านสุขภาพในชุมชน ภาคประชาชน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในชุมชน
อัตราการเกิดและการเสียชีวิตในรอบ 1 ปี
สาเหตุการเสียชีวิต
แรงงานในท้องถิ่น
2564 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์